25. april 2018

Analyse

Flere flygtninge kommer i arbejde og uddannelse

Andelen af nytilkomne flygtninge, der kommer i job eller uddannelse, er vokset markant de seneste år. Tidligere var kun 11 pct. i job eller uddannelse to år efter deres ankomst. Nu er den andel øget til lidt over 30 pct.

Efter trepartsaftalen om integration i 2016 mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne, strømmer flygtningene ind på arbejdsmarkedet.

I 2014 var kun 11 pct. af de flygtninge, der havde opholdt sig i Danmark i to år, begyndt at arbejde eller studere. I 2017 var lidt over 30 pct. af flygtningene med et toårigt ophold i landet enten i job eller uddannelse. De 30 pct. fordeler sig på hhv. 18 pct. i arbejde og 12 pct. i uddannelse. Andelene svarer konkret til ca. 2.000 personer i job og 1.300 i uddannelse.

Det er især i industri-, handel-, samt hotel- og restaurationsbranchen, at flygtningene finder arbejde.

Holder man andelen af flygtninge med et toårigt ophold i 2014 op mod gruppen fra 2017, er andelen i beskæftigelse inden for disse brancher steget med 22 pct. i industrien, 18 pct. i hotel- og restauration samt 15 pct. inden for handel.


Flere bliver jobparate

En anden positiv tendens er, at mens flere flygtninge kommer i beskæftigelse, står de flygtninge, der stadig modtager offentlig forsørgelse, tættere på arbejdsmarkedet end før. En del af trepartsaftalen gik ud på at ændre vurderingen af nytilkomne flygtninges arbejdsevner, så de i dag umiddelbart bliver erklæret jobparate, med mindre der er åbenlyse årsager til, at de ikke kan arbejde. Særligt fjernede man nogle krav, der forhindrede flygtninge uden væsentlige danskkundskaber i at blive erklæret jobparate.

I januar 2016 blev kun 3 pct. af flygtningene på integrationsydelse erklæret jobparate, og mødte derfor krav om at være aktivt jobsøgende. I dag er tallet 73 pct.

 

Om metoden
Populationen indeholder alle personer, der har fået ophold som flygtning eller som familiesammenført til en flygtning. I analysen ses der på en persons forsørgelsesstatus i uge 33 i det pågældende år. For personer, der er indvandret i 2015, ses der således på personens forsørgelsesstatus i uge 33 i 2017. Dvs. at gruppen udgøres af personer, der har været i landet i mellem 1,5-2,5 år.

Personer i beskæftigelse udgøres af personer, der har en lønindkomst i den pågældende måned, og som samtidig ikke modtager nogen form for offentlig forsørgelse.

De beskæftigedes branchetilknytning er fundet via eIndkomst-registret. Blandt brancherne i ”øvrige” udgør ingen branche mere end 3 pct.

Datakilderne er Danmarks Statistiks opholdsregister og Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.