9. april 2018

Analyse

Ældre kommer hurtigt tilbage i job

55-59-årige finder hurtigt fodfæste på arbejdsmarkedet igen, hvis de bliver afskediget. Andelen af nyledige 55-59-årige, der er i nyt job efter seks 6 måneder, er steget markant de sidste ti år. Samtidig er danskere over 50 år mindre ledige end gennemsnittet.

I 2005 havde alderen større betydning for, hvor hurtigt man som nyledig var tilbage i beskæftigelse, end den har i dag. I gennemsnit var knap hver anden af de 25-54-årige, der blev ramt af ledighed i 2005, tilbage i job efter 6 måneder. Det samme var tilfældet for hver tredje af de 55-59-årige.

I 2016 er den forskel reduceret markant.

For de 25-54-årige er andelen, der er kommet i job efter 6 måneder, steget fra 47 til 51 pct., mens andelen er steget tre gange så meget for de 55-59-årige – nemlig fra 34 til 46 pct. Det betyder, at forskellen mellem de to grupper er mere end halveret i perioden.

Ledighedstallene viser også, at det i høj grad er de ældre, der nyder godt af opsvinget på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen har været konstant stigende siden midten af 2013. Ledigheden blandt både de 50-59-årige og de 60-64-årige ligger således under landsgennemsnittet og langt under niveauet for personer i alderen 25-39 år.

 

Sådan har vi gjort
Tallene er hentet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings statistikportal www.jobindsats.dk. Gruppen af nyledige udgøres af personer, der bliver ledige, efter at have været selvforsørgende i mindst fire sammenhængende uger.

Personerne er overgået til beskæftigelse, hvis personen er selvforsørgende i 13-16 uger efter ledighedstidspunktet. Beskæftigede efter 6 måneder skal være selvforsørgende i 26-29 uger efter ledighedstidspunktet. Målingen inkluderer dermed både personer, der er lønmodtagere, og som derfor er registreret i eIndkomst-registret, og personer der er selvforsørgende, svarende til at personen ikke modtager offentlig forsørgelse.

I www.jobindsats.dk er målingen inddelt i aldersgrupper i intervaller af 5 år. Andelen i beskæftigelse for de 25-54-årige er derfor beregnet ud fra andelen for de forskellige aldersgrupper, vægtet efter hvor mange forløb der er i den pågældende aldersgruppe. De 25-29-årige vægter således tungere i målingen end de 50-54-årige.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.