7. september 2017

Analyse

Over 9.000 arbejdsklare kontanthjælpsmodtagere behøver ikke søge job

Over 9.000 kontanthjælpsmodtagere skal ikke søge job, selv om kommunerne ellers vurderer, at de har en arbejdsevne på mindst 6 timer om ugen. Og hvis alle kommuner vurderede arbejdsevne på samme måde, er der reelt ca. 33.500 kontanthjælpsmodtagere, der ikke skal søge job trods en arbejdsevne på mindst 6 timer om ugen.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal søge job - det skal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ikke. Men en del aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har alligevel en vis arbejdsevne.  Nærmere bestemt er ca. 9.200 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere – efter en konkret vurdering af jobcenteret – blevet omfattet af den såkaldte 225-timersregel.

225-timers reglen stiller krav om, at kontanthjælpsmodtagere, som jobcenteret vurderer kan opnå 225 timers ordinær beskæftigelse, skal leve op til kravet for at bevare den fulde ydelse. Det svarer til ca. 6 timers beskæftigelse om ugen.  Reglen gælder både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Men selv om en del aktivitetsparate altså godt kan arbejde, behøver de ikke søge job aktivt, da de ikke er placeret i gruppen af jobparate. Dermed går de glip af det ”skub”, som et krav om jobsøgning giver, samt jobcenterets vejledning om effektiv jobsøgning.

I januar 2017 var ca. 58 pct. af kontanthjælpsmodtagerne undtaget fra 225-timersreglen, mens ca. 69 pct. af kontanthjælpsmodtagerne var visiteret aktivitetsparate.

Analysen antager, at ingen jobparate kontanthjælpsmodtagere bliver undtaget fra 225-timersreglen. Der er dog enkelte kommuner, hvor andelen af undtagne er højere end andelen af aktivitetsparate, hvorfor kommunerne øjensynligt vurderer, at de personer, de har vurderet som jobparate (og altså skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet) ikke kan arbejde mindst seks timer ugentligt.  Forskellen på de 58 pct. og de 69 pct. – 11 pct. point – udgør dermed andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke bliver undtaget fra reglen. 

Hvis der blev stillet krav om, at de personer, der udgør forskellen på 11 pct.-point, skulle være aktivt jobsøgende, ville der være ca. 9.200 flere kontanthjælpsmodtagere, der reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.  Der er i analysen alene set på personer, der modtager kontanthjælp. Herudover vil der være personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som også skal leve op til 225-timersreglen.

 

I Københavns kommune var 73 pct. af kontanthjælpsmodtagerne undtaget for 225-timers reglen pr. 1. januar 2017. På samme tidspunkt var 79 pct. af de godt 16.000 kontanthjælpsmodtagere i kommunen visiteret som aktivitetsparate. Hvis man antager, at alle kommunens undtagne er aktivitetsparate, vurderer kommunen således, at godt 900 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er i stand til at arbejde 6 timer eller mere. Det samme gælder for knap 400 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens og knap 300 i Svendborg.  

 

Potentiale på 33.500

Der er stor forskel på, i hvilket omfang kommunerne undtager kontanthjælpsmodtagere fra 225-timersreglen. Det gælder også inden for de såkaldte kommuneklynger, hvor kommunerne er inddelt efter lignende rammevilkår, som f.eks. uddannelsesniveauet og andelen af indvandrere i kommunen.

Hvis kommunerne i de enkelte klynger undtog en tilsvarende andel af kontanthjælpsmodtagere, som den kommune i klyngen, der undtager færrest, ville ca. 33.500 færre blive undtaget og dermed skulle opnå minimum 5-6 timers arbejde om ugen i gennemsnit, når der tages højde for ferie mv. Disse tal kan ses ved mouseover på ovenstående figur.

De store forskelle - også inden for klyngerne - kan bl.a. skyldes forskellig visitationspraksis i kommunerne, samt at nogle kommuner er mere tilbøjelige til at undtage fra 225-timersreglen end andre kommuner.

Sådan har vi gjort:
Der er i beregningen taget udgangspunkt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse over andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er undtaget fra 225-timersreglen, opgjort pr. 1. januar 2017. Pr. 1. januar var 58 pct. af alle personer i målgruppen for 225-timersreglen, mens der i samme måned var ca. 69 pct. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager.

Potentialet på ca. 9.200 personer er beregnet som forskellen i andelen af undtagne personer og andelen af aktivitetsparate i januar 2017, hvor der er omregnet til antal personer i de enkelte kommuner og herefter beregnet en total. Differencen er således udtryk for, hvor mange aktivitetsparate, der er omfattet af 225-timersreglen, som ikke skal leve op til de samme jobsøgningsaktiviteter som jobparate.

Der er lagt til grund, at jobparate er omfattet af 225-timersreglen, hvormed gruppen af undtagne antages at være aktivitetsparate. Kommuner, hvor andelen af aktivitetsparate er lavere end andelen, der er undtaget fra 225-timersreglen, er i beregningen sat til 0 personer.

De 33.500 personer er beregnet ved at anvende den laveste andel af undtagne i den enkelte klynge for alle kommuner i klyngen. Herefter er det beregnet, hvor mange færre der ville være undtaget fra 225-timersreglen.

I januar 2017 var der i alt 88.343 kontanthjælpsmodtagere, heraf 26.757 jobparate, 59.147 aktivitetsparate og 2.442 uoplyste. Uoplyste indgår ikke i beregningsgrundlaget. Analysen inkluderer kun personer, der modtager kontanthjælp. Herudover vil der være personer, der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som også skal leve op til 225-timersreglen.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.