19. maj 2017

Analyse

Langt flere flygtninge kom i job i 2016

I 2016 kom en dobbelt så stor andel af nytilkomne flygtninge i beskæftigelse end året forinden.

I 2016 kom 3.316 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i job. Det svarer til 15 pct. af de nytilkomne flygtninge og er dobbelt så mange, som der kom i beskæftigelse i 2015. Det år kom 1.954 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i job. 

Det viser en beregning, som Agenda har lavet på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Analysen omfatter kun ordinære job. Virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller andet støttet beskæftigelse er ikke medregnet. 

 


Flygtningemænd kommer i job

Det er hovedsageligt mændene, der i 2016 overgik til beskæftigelse. Ud af de 3.316, der kom i job i 2016, var godt 2.800 mænd. Knap 500 var kvinder. 


Flygtninge har især fundet job på Sjælland

De 3.316 fra flygtningegruppen, der er kommet i job i 2016, fordeler sig forskelligt fra kommune til kommune. Især i de sjællandske kommuner er det en høj andel af flygtningene, som er overgået til beskæftigelse.

De kommunale tal kan dog ikke bruges til at rangordne kommunerne. Dels fordi gruppen stadig er relativ lille og derfor svær at udlede meget om på lokalt plan, og dels fordi flygtninge kan være flyttet kommune i forbindelse med job.

Tallene tydeliggør dog, at der er stor spredning mellem kommunerne. 

 

 

Sådan har vi gjort
Analysen omfatter personer i alderen 18-59 år, der har fået opholdstilladelse med asyl eller er familiesammenførte til flygtninge. Der ses på personer, som er indvandret fem år inden måletids-punktet. Det vil sige de flygtninge, som overgår til beskæftigelse i løbet af år 2016, er indvandret i perioden 2011-2015.
En person tæller som værende overgået til beskæftigelse, hvis vedkommende har haft fire uger uden en lønindkomst og efterfølgende fire uger med en lønindkomst (uden offentlig forsørgelse)
Bopælskommune er opgjort ultimo 2016 - og er derfor ikke nødvendigvis den kommune, hvor personer har modtaget en beskæftigelsesindsats.
Der indgår kun kommuner, hvor der i år 2016 har været mere end 30 personer i målgruppen.

 

 

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.