9. oktober 2015

Analyse

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal prioritere det praktikpladsopsøgende arbejde. Især har skoler, som er dårligere til at skaffe praktikpladser end sammenlignelige skoler, lille fokus på bonusordningen. Alligevel når 3 ud af 4 erhvervsskoler faktisk det fastsatte måltal i bonusordningen, der udløser tilskud.

Erhvervsskolerne har det overordnede ansvar for at formidle praktikpladser til deres elever. De skal f.eks. opsøge både godkendte og ikke-godkendte praktikvirksomheder for at formidle praktikpladser til elever, der ikke selv har kunnet tilvejebringe en praktikplads.

For at motivere skolerne til at opsøge virksomheder med mulige praktikpladser, findes der en bonusordning - det såkaldte praktikpladstaxameter - der belønner skoler, der skaffer praktikpladser. Staten finansierer ordningen via Finansloven.

Imidlertid angiver ca. hver fjerde skole, at praktikbonussen er af mindre eller ingen betydning, når skolen skal prioritere det praktikpladsopsøgende arbejde. Samtidig har 30 pct. af skolerne kun i nogen grad praktikbonussen med i overvejelserne, når skolerne skal finde praktikpladser. Det viser en survey, som Rambøll har gennemført for DA blandt 130 afdelinger af erhvervsskoler svarende til 95 pct. af alle afdelinger.

Der er store forskelle på erhvervsskolernes evne til at hjælpe deres elever i praktik, selv når der korrigeres for, at skolerne har forskellig elevsammensætning, at de udbyder forskellige uddannelser og at arbejdsmarkedsforholdene i skolernes nær- og lokalområder varierer.

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at de bedste erhvervsskoler får ca. 20 procentpoint flere elever i virksomhedspraktik, end forventet, når man ser på de vilkår, skolen er underlagt. Omvendt får de ringeste erhvervsskoler ca. 15-20 procentpoint færre i virksomhedspraktik, end deres vilkår egentlig giver dem mulighed for.

DA’s undersøgelse viser, at det fortrinsvis er de erhvervsskoler, der er dygtigere end forventet til at finde praktikpladser i virksomhederne, der angiver, at de har praktikpladsbonussen med i overvejelserne. Knap 80 pct. af de bedste skoler angiver, at de i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad er opmærksomme på praktikpladsbonussen.

Til gængæld er det vanskeligere at få øje på genvinsten ved bonusordningen for en række af de skoler, der klarer sig dårligere end forventet. Næsten 30 pct. af disse skoler har i mindre grad eller slet ikke praktikpladsbonussen med i overvejelserne i forbindelse med prioritering af det praktikpladsopsøgende arbejde.

Uambitiøs bonusordning

Praktikpladsbonussen på 7.100 kr. bliver udbetalt til skolerne, hver gang en af skolens elever får en praktikplads i en virksomhed. Hvis det lykkes for skolen at hæve antallet af praktikpladser til mere end et fastsat mål på 90 pct. af skolens aftaler sidste år, bliver bonussen fordoblet til 14.200 kr.

I 2014 lå 3 ud af 4 skoler over målet og fik mindst 90 pct. af sidste års antal elever i virksomhedspraktik.

Erhvervsskolerne får den høje bonus for alle de praktikaftaler, der overstiger 90 pct. af sidste års niveau. Skolerne behøver altså ikke at formidle flere praktikaftaler end sidste år for at få del i den høje bonus, men kan rent faktisk nøjes med færre aftaler. 

Hvis målet var mere ambitiøst og eksempelvis udgjorde minimum 110 pct. af niveauet for sidste år, vil antallet af skoler, der modtager høj bonus falde fra 53 til 16 skoler. Det svarer til knap 20 mio. kr. i bonus - penge der i stedet f.eks. kunne anvendes til at styrke flere skolers motivation til at nå det nye højere mål og finde flere praktikpladser.

Samtidig giver den eksisterende ordning samme bonus for alle aftaler, der overstiger målet på 90 pct. Skolerne har derfor intet særligt incitament til at opprioritere den opsøgende indsats væsentligt og at få markant flere aftaler i hus ud over målet.

Faktisk risikerer skoler, der et år lykkes særlig godt med at finde praktikpladser at miste penge, fordi målet for de efterfølgende år hæves. Hvis skolerne arbejder målrettet på at bevare det nye høje niveau for praktikpladser, får de samlet set en lavere bonus for det.

Stik imod hensigten kan erhvervsskolerne derfor være påpasselige med at være alt for ambitiøse i deres praktikpladsopsøgende arbejde. Og gevinsten for skoler, der er relativt dårlige til at formidle praktikpladser, er ikke tydelig nok.

Fakta om praktikpladsbonus
Erhvervsskolerne modtager praktikpladsbonus – det såkaldte praktikpladstaxameter – efter konkret ansøgning til Undervisningsministeriet. I 2015 udgør bonussen 7.100 kr. pr. elev der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed. Bonussen pr. aftale fordobles til 14.200 kr., når skolens aftaleindgåelse passerer dens måltal, hvilket er fastsat til 90 pct. af skolens aftaler sidste år. Tilskuddet udbetales til den skole, hvor eleven er registreret, når uddannelsesaftalen indgås.
Tilskuddet udbetales både for ordinære aftaler, korte aftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesforhold efter skolepraktik eller ordinær aftale. Derimod udbetales ikke tilskud for skolepraktikelevers virksomhedsforlagte undervisning eller delaftaler i forbindelse med skolepraktik.
I 2015 er der afsat mere end 200 mio. kr. til praktikpladsbonus til erhvervsskolerne.
Fakta om erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats
Erhvervsskolerne har det overordnede ansvar for formidlingen af praktikpladser og det praktikpladsopsøgende arbejde. Skolerne skal etablere et hensigtsmæssigt samarbejde både indbyrdes og med de faglige udvalg om formidlingsopgaven. De skal f.eks. opsøge både godkendte og ikke-godkendte praktikvirksomheder, med henblik på at tilvejebringe praktikpladser til søgende, der ikke selv har kunnet skaffe sig en praktikplads.
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte skoler griber formidlingsopgaven an og forankrer det praktikpladsopsøgende arbejde. Nogle skoler forankrer indsatsen centralt evt. i samarbejde med og i tilknytning til praktikcentret. På andre skoler er indsatsen decentralt organiseret, og indsatsen er ikke nødvendigvis koordineret med den indsats, der sker i praktikcentret.

 

Fakta om DA’s survey blandt erhvervsskoler
Rambøll har for DA gennemført en survey blandt afdelinger af merkantile og tekniske erhvervsskoler. Surveyen er blevet gennemført i perioden april-maj 2015. Afdelingerne er blevet bedt om at besvare spørgsmål vedrørende skolernes praktikpladsopsøgende arbejde.
I alt indgår 137 afdelinger af danske erhvervsskoler som respondenter i undersøgelsen. 79 afdelinger har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på 58 pct.
Mange afdelinger har svaret, at de besvarer spørgsmål på hele skolens vegne og ikke blot for afdelingen alene. En opregning af besvarelserne betyder, af besvarelserne dækker 130 afdelinger af erhvervsskoler, svarende til en svarprocent på 95 pct.
I alt har 48 merkantile afdelinger, 61 tekniske afdelinger og 21 blandede afdelinger besvaret spørgeskemaet.
Deloitte gennemførte for Undervisningsministeriet en benchmarkinganalyse af erhvervsskoler i januar 2015. I denne analyse blev afdelinger af danske erhvervsskoler opdelt i tre grupper:
1. skoler med flere elever i virksomhedspraktik end forventet ud fra skolens rammebetingelser,
2. skoler med en andel elever i virksomhedspraktik som forventet ud fra rammebetingelserne
3. skoler med færre elever i virksomhedspraktik end forventet ud fra rammebetingelserne.
I DA’s survey tilhører 29 afdelinger gruppe 1, 70 afdelinger tilhører gruppe 2 og 31 afdelinger tilhører gruppe 3.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.