15. juni 2015

Analyse

Jobvækst er gået til nytilkomne udlændinge

Størstedelen af de nye job, der de seneste tre år er blevet besat med udenlandsk arbejdskraft, er gået til udlændinge, der har været i landet i højst tre år.

I langt de fleste tilfælde er den danske beskæftigelsesvækst siden 2011 blevet besat med udenlandsk arbejdskraft. Det viste en Agenda Analyse fra 31. maj.

Den udenlandske arbejdskraft kan både være udenlandske statsborgere, der har været i landet i mange år uden at skifte statsborgerskab, og udenlandske statsborgere, der først for nyligt er rejst til Danmark.

Denne Agenda Analyse viser, at den jobvækst vi har set i Danmark siden 2011 næsten udelukkende skyldes en stigning i nytilkommet arbejdskraft fra udlandet, og altså ikke skyldes, at udenlandske statsborgere med mange års ophold i landet er kommet i job.

Sammenlignes beskæftigelsen i 2011 med 2014, er der 40.000 flere udenlandske statsborgere i job i Danmark i 2014.

Denne udvikling dækker over:
- En stigning på 7.500 ekstra udenlandske pendlere beskæftiget i Danmark .
- 47.000 ”nye” udlændinge som har fået job. ”Nye” er defineret som, at de er kommet til landet efter 2011.
- Næsten 14.000 ”gamle” udlændinge der ikke længere er beskæftiget i landet.          ”Gamle” vil sige, at de er kommet til landet før 2012.

Stigningen i den danske beskæftigelse fra 2011 til 2014 skyldes dermed i høj grad beskæftigelse af udenlandske statsborgere med relativt kort ophold i landet. Det drejer sig primært om udenlandske statsborgere fra vestlige lande.

 

Nytilkomne udgør hovedparten af beskæftigelsesstigningen for udenlandske statsborgere

   
     

Ændring 2011-2014, antal personer

Ikke-vestlige lande

Vestlige lande

I alt

Pendlere

1.719

5.772

7.491

Ny arbejdskraft (cpr. nummer efter 2011)

13.176

33.523

46.699

Gammel arbejdskraft (cpr. nummer før 2012)

-6.401

-7.427

-13.828

Samlet ændring i beskæftigelsen

8.494

31.868

40.362

   
     
Anm.: Tallene er ekskl. beskæftigede i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere(RUT). Personer med uoplyst eller uspecificeret statsborgerskab er ikke inkluderet.    

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Jobindsats.

   
     

Denne analyse er ikke helt sammenlignelig med Agenda Analysen fra 31. maj, da de to anvendte tidsperioder er lidt forskellige. Analysen fra 31. maj så på perioden fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014. Denne analyse ser på året 2011 til året 2014.

De forskellige tidsperioder betyder, at niveauerne er lidt større her end angivet i Agenda-analysen fra 31. maj., men andelene og de generelle tendenser stemmer godt overens med udviklingen fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014.

Den samlede beskæftigelsesstigning blandt udenlandske statsborgere er ca. 40.000 personer fra 2011 til 2014– mod 35.500 personer, når der ses på 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014. Det største bidrag til ændringen i beskæftigelsen kommer fra vestlige indvandrere, der er kommet til landet efter 2011 – der er således knap 34.000 flere personer i beskæftigelse blandt denne befolkningsgruppe.

Indvandrere med en CPR-registrering inden 2012 defineres i denne analyse som gammel arbejdskraft – det er således personer, som var i landet i 2011, mens ny arbejdskraft er personer, som først er kommet til landet efter 2011.

Gammel arbejdskraft er nettoeffekten af den samlede tilgang og afgang frabeskæftigelse i de to år. Tilgangen af gamle indvandrere er udenlandske statsborgere, der har fået registreret et CPR-nummer før 2012, som var i job i 2014, men ikke var det i 2011. Afgangen er udenlandske statsborgere, der var i job i 2011 men ikke i 2014.

Blandt begge grupper er der en stor afgang, det vil sige, et stort antal personer, der er udgået af lønmodtagerpopulationen. Det kan enten være permanent, f.eks. ved udvandring, død, skift til dansk statsborgerskab, pensionering mv. eller midlertidigt f.eks. hvis personerne er overgået til offentlig forsørgelse, blevet selvforsørgende, eller lignende.

Sådan har vi gjort
Beregningerne er foretaget på Danmarks Statistiks forskerordning ved at kombinere STAR’s register for udenlandske lønmodtagere med befolkningsoplysninger. Beskæftigede i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere(RUT’ere) indgår ikke, da denne gruppe ikke kan identificeres på individniveau, og derfor kendes RUT’ernes oprindelsesland ikke. Ændringen i antallet af beskæftigede udenlandske lønmodtagere er derfor eksklusiv RUT’ere, så en præcis inddeling af vestligt og ikke-vestligt statsborgerskab er mulig. Af samme årsag er personer med uoplyste eller uspecificerede oplysninger for statsborgerskab udeladt i analysen.
Den samlede ændring i beskæftigelsen kan godt afvige fra en tilsvarende analyse baseret på tal fra jobindsats.dk, hvor en inddeling i vestlig og ikke-vestlig statsborgerskab ikke er mulig og hvor ændringen i antal RUT’ere vil være inkluderet.

Vestlige lande er defineret som: EU28, Island, Norge, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten.
Ikke-vestlige lande er defineret som alle øvrige lande.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.