31. maj 2015

Analyse

6.500 færre danske lønmodtagere siden 2011

Mens antallet af udenlandske lønmodtagere er steget med 35.500 personer, er der 6.500 færre danske statsborgere i beskæftigelse i 4. kvartal 2014 i forhold til tre år tidligere.

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse - både den offentlige og private sektor - er i perioden 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014 steget med 29.000 personer, men hele stigningen - og mere til - er gået til udenlandske statsborgere.

Der er således kommet 35.500 flere udenlandske statsborgere i job i den tre-årige periode, mens antallet af danske statsborgere i job er faldet med 6.500.

 

Den store stigning i antallet af udenlandske lønmodtagere betyder, at gruppen i 4. kvartal 2014 udgør over 7 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse.

 

Stigningen i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er sket i den private sektor, hvor over 41.000 flere er kommet i job, mens der i samme periode er 12.000 færre beskæftigede i den offentlige sektor.

Ser man på ændringen i lønmodtagerbeskæftigelsen for danske statsborgere år for år i perioden 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2014, er billedet meget forskelligt. Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 falder antallet af danske statsborgere i lønmodtagerjob ganske markant med godt 17.000 personer. Året efter er faldet mindre med et minus på godt 3.600. I perioden 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 stiger antallet til gengæld med knap 14.500 personer.

I 1. kvartal 2015 er der sket en betragtelig stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen på knap 10.000 personer. Stigningen er sket i både den private og den offentlige lønmodtagerbeskæftigelse - i den offentlige sektor dog kun med knap 700 personer, mens der er ansat over 9.000 ekstra i den private sektor.

De nye tal kan ikke opdeles på danskere og udlændinge. Derfor er de ikke medregnet i ovenstående analyse af, hvor mange udenlandske og danske statsborgere, der er kommet i job.

Sådan har vi gjort
Analysen bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af ”beskæftigelsen for lønmodtagere” (BFL) samt STAR’s opgørelse af ”udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark” (eksklusiv udlændinge i RUT-registret). I begge kilder opgøres lønmodtagerne i både fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere samt antal lønmodtagere. Analysen dækker perioden 4. kvartal 2011 – 4. kvartal 2014, og tallene er ikke sæsonkorrigerede.
Den officielle statistik for udenlandske lønmodtagere giver ikke mulighed for opdeling på sektorer. Derfor er fordelingen af udenlandske lønmodtagere på sektorer fundet ved at koble registerdata fra de to kilder. Registerdataene går kun frem til 1. kvartal 2014. Andelen af udenlandske lønmodtagere ansat i den private sektor er baseret på et gennemsnit over perioden 2. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Blandt udenlandske fuldtidslønmodtagere er 79 pct. ansat i den private sektor, mens andelen for udenlandske lønmodtagere målt i hoveder er 90 pct. Det antages, at stigningen i udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark også i 2. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 fordeler sig på samme vis i privat og offentlig sektor. Opgørelsen af danske statsborgere er beregnet residualt.
Den private sektor omfatter private virksomheder, private non-profit organisationer samt gruppen uoplyst. Offentlig sektor er de resterende delsektorer (stat, regioner, kommuner, sociale fonde og kasser samt offentlige virksomheder).
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.