20. marts 2015

Analyse

Stor variation i flygtninges beskæftigelse

Nogle grupper af flygtninge, der får i asyl i Danmark, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end andre grupper. Mens næsten 40 procent af flygtningene fra Burma er i job ti år efter, de kom til landet, gælder det for 10 procent af flygtningene fra Serbien-Montenegro og 20 procent fra Irak.

Efter ti års ophold i Danmark er i gennemsnit hver fjerde flygtning i arbejde, men ser man på flygtningens nationalitet, bliver billedet mere nuanceret. For eksemel er næsten 4 ud af 10 burmesere i job, mens det kun gælder for 1 ud af 10 fra Serbien-Montenegro.

Flest i job ti år efter fra Rusland og Burma

For 18-54-årige flygtninge, der fik asyl i perioden 2000-2003. Andel i job efter ti år i Danmark.

Pct.

Personer

Burma

39

84

Rusland

35

113

Sudan

32

120

Afghanistan

30

1.702

Bosnien-Hercegovina

30

476

Iran

24

406

Somalia

24

620

Jugoslavien

21

528

Irak

20

2.552

Serbien-Montenegro

10

162

Øvrige lande

35

929

I alt

25,8

7.692

Anm:   Omfatter de ti lande, hvorfra der er kommet flest flygtninge. Der ses alene på personer, der er indvandret i perioden 2000-2003. Personer, der er udvandret, er ikke medtaget.

Kilde:  Specialkørsel fra Danmarks Statistik.

Analysen ser på de ti nationer, som Danmark i perioden 2000-2003 modtog flest asylansøgere fra. Flest kom der fra Irak og Afghanistan. Men irakerne og afghanernes succes med efterfølgende at komme i job er alligevel markant forskellig. 20 pct. af de irakiske flygtninge var 10 år efter i job, mens det gælder for 30 procent af afghanerne. 

Fakta
Flygtninge starter i integrationsprogrammet første måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført udlænding. Integrationsprogrammet skal i gennemsnit have et omfang på 37 timer pr. uge, inkl. forberedelse og en varighed på højest tre år. Dog har flygtninge fem år til at lære dansk i. Før 2013 havde flygtninge tre år til at lære dansk i. Flygtninge er berettiget til kontanthjælp under integrationsprogrammet.

 

Sådan har vi gjort
I analysen indgår flygtninge fra det tidspunkt, hvor flygtningene bliver registreret i kommunens folkeregister. Personer, der venter på opholdstilladelse i et asylcenter, er ikke registreret i folkeregistret, så de er ikke medtaget i analysen. Personer, der er udvandret, er udeladt af analysen.

Andelen i beskæftigelse måles ved punktnedslag tre og ti år efter, at personen er registreret som indvandret.

I analysen for perioden 2000 til 2003 indgår 7.700 18-54-årige flygtninge.

 

 

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.