18. februar 2015

Artikel

Vikarer er ikke noget B-hold på det danske arbejdsmarked

Danske vikarers læse- og regnefærdigheder er helt på niveau med fastansattes. Og målt på færdigheder i problemløsning scorer vikarer og andre midlertidigt ansatte her i landet markant højere end deres fastansatte kolleger. Sammenholdt med hvordan vikarer i 24 andre OECD-lande klarer sig i forhold til fastansatte, er danske vikarer i eliten.

Danske vikarer er lige så gode som fastansatte.

  Det viser en analyse fra OECD, der ser nærmere på, hvordan vikarer i 24 lande præsterer, når det gælder læse- og talforståelse sammenlignet med fastansatte kolleger. Målt på disse kompetencer er danske vikarer lige så gode som danske fastansatte. Sammenholdt med de to gruppers  præstationer i en lang række andre lande f.eks. Sverige og Tyskland klarer vikarer sig  her langt ringere end deres fastansatte kolleger. 

Særligt når det gælder  problemløsning, er danske vikarer  helt i top. På det parameter klarer vikarerne sig væsentligt bedre end den fastansatte stab.


At være vikar i Danmark er et tilvalg

Professor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet, Michael Rosholm er ikke overrasket over tallene fra OECD.

”Vikararbejde i Danmark er oftere end i udlandet et tilvalg end en nødløsning, fordi mange ønsker et mere fleksibelt og varieret arbejdsliv, hvorimod vikarbranchen i andre lande ofte udgøres af rigtig mange, der ikke kan få et ordinært job”, mener Michael Rosholm.

Michael Rosholm støttes af Jeanette Lemmergaard, lektor og institutleder på Institut for Management & Marketing, Syddansk Universitet.

”At være vikar kan for nogle være et positivt tilvalg, nærmest en livsstil. Man er chef i sit eget arbejdsliv, og fleksibilitet i forhold til tid og arbejdsopgaver er en afgørende trivselsfaktor”, udtaler Jeanette Lemmergaard.

 

Danske vikarer er topmotiverede

Tallene fra OECD bestyrker den oplevelse, vikarbureauerne har af vikarernes præstationer, og forklaringen på de gode resultater ligger lige for, mener Susan Nørgaard, Head of Sales and Marketing i vikarbureauet Adecco.

”Når vi matcher et ledigt vikariat med en ansøger, er der ikke tale om en subjektiv vurdering fra vores side.  Matchet mellem job og ansøger sker ud fra tests og referencer, så vi sikrer, at vikaren har den profil og arbejdserfaring, der passer til det ledige job”, siger hun.

At man i OECDs tal kan se markante forskelle i vikarers præstationer i Danmark og de øvrige lande, tilskriver Adecco bl.a., at vikariater herhjemme i højere grad end i udlandet kan være en trædesten til fastansættelse.

”Danske vikarer er generelt topmotiverede, fordi chancen for at et vikariat fører til fastansættelse generelt er bedre i Danmark. I f.eks. Sverige er det vanskeligere at afskedige en medarbejder, og det forringer givetvis en vikars mulighed for at blive fastansat”, mener Susan Nørgaard. 

 

Vikarer er ingen panikløsning

På parametret ’Problemløsning’ klarer de danske vikarer sig bedst blandt 24 lande og hele to pct. bedre end de kolleger, der er fastansatte. Henrik Holt Larsen, der er professor dr. merc. i Human Resource Management på CBS, Copenhagen Business School, har beskæftiget sig indgående med talent mangament gennem en årrække.

Han tilskriver de danske vikarers overbevisende præstationer i bl.a. problemløsning en stor omstillingsparathed. 

”At arbejde som vikar betyder, at den kontekst, man arbejder i, ofte ændrer sig, og det giver meget læring hele tiden at skulle fungere i nye sammenhænge, arbejde sammen med forskellige mennesker osv. Det er givetvis en af forklaringerne på, at vikarer i Danmark giver de fastansatte baghjul.


Noget tyder på, at virksomheder gennemgående har så gode erfaringer med vikarer, at vikarerne ikke blot bliver brugt til panikløsning i akut opståede mangelsituationer, men bliver set på som topprofessionel arbejdskraft”, mener Henrik Holt Larsen.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.