6. september 2013

Artikel

Jobcentre: Kontrol med dagpengemodtagere ligger bedst hos os

Hvis jobcentrene fik ansvaret for at trække ledige i dagpengene, når de f.eks. undslår sig arbejde, ville ledige stå mere til rådighed for arbejdsmarkedet, mener jobcentrene. I dag er det a-kassernes ansvar at sanktionere, men de er ikke skrappe nok, er mange jobcentres holdning.

Ledige dagpengemodtagere, der undslår sig arbejde, kan undgå at blive trukket i dagpengene. Det burde ikke kunne ske, men det sker alligevel, mener mange af jobcentrene, der har deltaget i en spørgeskema-undersøgelse Agenda har foretaget.

Det er i dag a-kassernes ansvar at foretage en såkaldt rådighedsvurdering af den ledige, der kan føre til en sanktion, hvis a-kassen vurderer, at den ledige ikke står til rådighed for job. Men det kan gøres bedre, mener jobcentrene. Hvis jobcentrene kunne træffe afgørelser om sanktioner, ville det styrke dagpengemodtagernes rådighed for arbejdsmarkedet. Det mener stort set samtlige jobcenterchefer i undersøgelsen.

Agenda har stillet landets jobcenterchefer en række spørgsmål. 52, svarende til ca. 54 pct. af jobcentrene, har svaret.

Ole Stounbjerg, jobcenterchef i Odder, er enig i, at det vil styrke dagpengemodtagernes rådighed, hvis jobcentrene overtog rådighedsvurderingen fra a-kasserne:

"Der er stor forskellighed og vilkårlighed i hvorvidt a-kasserne giver sanktioner. Når vi indberetter til a-kasserne, ved vi ikke, om de rent faktisk giver en sanktion. Min vurdering er, at det godt kan være, at der ikke falder sanktion i halvdelen af tilfældene, hvor dagpengemodtagere har undslået sig et job. Der er et interessesammenfald for a-kasserne, der gør, at det kan være svært at håndhæve lovgivningen stringent," siger Ole Stounbjerg.

Allan Westh, jobcenterchef på Bornholm, ser også gerne at jobcentrene overtager rådighedsvurderingen fra a-kasserne:

 ”Det ville logisk give mere mening, og vi kunne lave sanktioneringen i samme arbejdsgang, frem for at det skal sendes videre til a-kassen. Alene tidsperspektivet ville gøre, at der var en mere direkte sammenhæng mellem årsag og konsekvens, og det ville få en effekt på rådigheden.”

På spørgsmålet om jobcenteret inden for det seneste år har oplevet, at en dagpengemodtager har undslået at tage et job pga. en for lille økonomisk gevinst, svarer tæt på hver femte jobcenterchef ”ofte”. Knap 60 procent svarer ”af og til”. Kun 1 mener, at det aldrig er sket.

 Og straffen er til at undgå, hvis man spørger jobcentercheferne. På spørgsmålet om dagpengemodtagere kan undgå at få sanktioner, hvis de undslår sig arbejde, svarer knap 20 procent ”helt enig”. Knap 50 procent svarer ”enig”. Kun 15 procent er enten ”uenig” eller ”meget uenig”.

 På Bornholm oplever jobcenteret også eksempler på dagpengemodtagere, som ikke fik sanktioner i a-kassen, selv om jobcenteret havde forventet, at det ville ske. 

"Der er store forskelle mellem a-kasserne på hvornår de giver sanktioner. Det undrer os, når vi mener at det er sammenlignelige hændelser, at der ikke er større ensartethed i a-kassernes sanktionering," siger Allan Westh.

Ole Stounbjerg mener, at kommunerne burde overtage rådighedsvurderingen af dagpengemodtagerne.

”Vi er vant til at rådighedsvurdere kontanthjælpsmodtagere, og samfundsøkonomisk burde vi kunne gøre det billigere, hvis myndighedsopgave og udbetaling / sanktionering lå i samme overordnede organisation, frem for i mange afdelinger i forskellige a-kasser," siger han. 

 

Sanktioner virker hvis de gives hurtigt

Hvor rådighedskontrollen skal placeres, er ene og alene et politisk valg, siger Michael Petterson, jobcenterchef i Vejle. Men ser man på det faglige indhold i beslutningen er han ikke i tvivl.

"Meget peger på, at hovedansvaret for beskæftigelsesindsatsen kan ligge i jobcentrene. Det er en fordel, når ansvar og kontrol følges ad. Derfor bør rådighedskontrollen af dagpengemodtagerne også ligge i landets jobcentre,” siger Michael Petterson, der endvidere fremhæver, at "der et godt samarbejde mellem jobcentre og A-kasser, og det betyder noget”. Han tilføjer:

”Der er også et administrativt hensyn, som tilsiger, at kontrollen bør ligge i jobcentre. Det vil give hurtigere og enklere sagsbehandling, og der er evidens for, at hvis man skal modtage en sanktion, så virker det bedst, hvis den kan gives hurtigt. Rådighedsvurderinger er adfærdsregulerende.”

 Er incitamentet til at gennemføre rådighedssanktioner stærkt nok i a-kasserne?

”Der er i hvert fald en forskel på jobcentre og a-kasserne. Vi er en uvildig myndighed, mens a-kasserne er en privat forening.”

 

Jobcentre sanktionerer langt oftere

På spørgsmålet om kontanthjælpemodtagere, der undslår sig arbejde kan undgå sanktioner, er holdningen en anden. Her erklærer kun knap 15 procent sig ”meget enig” eller ”enig” i, at det kan ske. Det er også jobcentrene der har ansvaret for at rådighedsvurdere kontanthjælpsmodtagere, i modsætning til dagpengemodtagere.

Statistikken er umiddelbart med jobcentrene. De seneste fire kvartaler har jobcentrene trukket i kontanthjælpen hos mere end hver fjerde jobklare kontanthjælpsmodtager. A-kasserne har kun sanktioneret 3 procent af de ledige dagpengemodtagere i samme periode.

 

KL ser på sagen

Erik Nielsen, borgmester i Rødovre og formand for Kommunernes Landsforening, er enig i, at der er grund til at diskutere det nuværende system.

"Der er store forskelle i brugen af sanktioner i a-kasser og kommuner. Også uforklarlige forskelle, mener vi. Derfor er vi nødt til at have en åben drøftelse af, hvordan vi indretter rådighedskontrollen. Målet, som vi jo alle enige i er, at de ledige hurtigst muligt skal finde beskæftigelse igen," siger Erik Nielsen, der oplyser, at KL er på vej med sit udspil til, hvordan fremtidens beskæftigelsessystem bør indrettes.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.