7. juni 2013

Analyse

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter job. Den offentlige jobformidling er dog involveret omkring hver femte gang en ledig kommer i job.

Omkring halvdelen af de nyansatte i perioden fra april 2012 til marts 2013 angiver, at deres nye job blev sikret via en jobannonce eller ved at gøre brug af deres netværk, jf. figur 1. Det gælder både de nyansatte, som kom fra et job, og personer, som enten var på dagpenge eller kontanthjælp (bruttoledige), før de fik deres nye job. Selv om netværket ikke benyttes lige så ofte blandt dem, som kom fra ledighed, er det ikke desto mindre mere end hver femte ledig, der finder sit job via bekendte.

 

 

Offentlig jobformidling ved 20 pct.

Omkring 20 pct. af de ledige, der kom i job, svarer, at den offentlige jobformidling (kommune, a-kasse og Jobcenter) var aktivt involveret i processen. Til sammenligning var jobformidlingen involveret for omkring 2 pct. af de beskæftigede, der skiftede mellem to job.

Tallene bygger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU). Når nyansatte i undersøgelsen bliver spurgt til om den offentlige jobformidlingen har været afgørende for det nye job, får de at vide, at www.jobnet.dk også falder ind under offentlig jobformidling.  Portalen tilbydes til alle jobsøgende og arbejdsgivere.

 

178.000 nyansatte hvert kvartal

Ifølge undersøgelsen er der for hvert kvartal i gennemsnit 178.000 nyansatte. Det svarer til, at der på årsbasis er 711.000 nyansatte. Nyansatte er i denne sammenhæng personer, der angiver, at de er blevet ansat i deres nuværende job inden for de seneste tre måneder.

Den offentlige jobformidling er tilsyneladende oftere involveret, når ledige får job i den offentlige sektor, end ledige, hvis næste job er i det private. Omkring 1/3 af de nyansatte fra ledighed, som bliver ansat i den offentlige sektor, angiver således den offentlige jobformidling som afgørende for deres job, mens det er 14 pct. blandt ledige ansat i det private, jf. tabel 1. Andelen, der fandt deres job via en jobannonce, er omtrent den samme i de to sektorer.

 

     

Tabel 1 Privat og offentlig sektor

   
     
Nyansatte ledige i 2. kvt. 2012-1. kvt. 2013, 15-64-årige, andel, pct.    
     
  Privat sektor Offentlig sektor
Annonce 26* 29
Den offentlige jobformidling 14* 33*
   
     
NB: *) Tallene er behæftet med usikkerhed. Opregnede tal. Nyansatte er her defineret, som personer, der er tiltrådt deres job inden for de seneste tre måneder. Se i øvrigt boks 1, Forskellen er dog statistik signifikant, jf. Tabel B.2, som præsenterer sikkerhedsintervaller.     
     
Kilde:  Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens
DREAM-register.
   

 

Hvad blev der spurgt om?

I AKU’en er de nyansatte bl.a. blevet stillet spørgsmål om, hvordan de fandt stillingen og om ”… Jobcenteret [var] aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver?”. Personerne i undersøgelsen har alene mulighed for at pege på én kanal, som de efter egen vurdering anser for udslagsgivende i forhold til deres nye job.  Det er naturligvis muligt, at flere af de anvendte metoder var betydningsfulde.

Endvidere er det muligt at resultaterne er påvirket af, at personerne i undersøgelsen kan være tilbøjelig til at overvurdere betydningen af deres egen indsats. Det kan føre til en undervurdering af, hvor stor del af de nye jobs, der skal tilskrives den offentlige jobformidling. I modsatretning trækker dog, at www.jobnet.dk figurerer som offentlig jobformidling.

 

Hvem er de nyansatte?

Ud af de 711.000 nyansatte er det 233.000, som kom direkte fra et job uden at modtage offentlige overførsler. Omkring 84.000 var ledige på dagpenge eller kontanthjælp (arbejdsmarkedsparate) umiddelbart op til start i deres nye job, jf. tabel 2.

Dertil kommer 101.000 øvrige overførselsmodtagere uden sideløbende beskæftigelse. Mere end halvdelen af denne gruppe er studerende. Omkring 40 pct. af de 156.000 beskæftigede, som modtager overførsler, er ligeledes studerende. Og i dette tilfælde uddannelsessøgende, der arbejder ved siden af studierne. Den resterende del af de nyansatte var tidligere selvforsørgende eller havde et lille beskæftigelsesomfang. Det kan være personer, der ikke modtager løn i en kortere periode mellem to job. Eller personer, der har opbrugt deres dagpengeret og ikke er berettiget til kontanthjælp på grund af formue eller ægtefælles indtægter, jf. tabel 2.

 

     

Tabel 2. Fordeling af de nyansatte

   
     
Nyansatte i 2. kvt. 2012-1. kvt. 2013, 15-64-årige, opregnede tal    
     
  Antal Pct.
Fuldt   beskæftigede 233.000 33
Fuldt bruttoledige 84.000 12
Øvrige offentligt forsørgede (inkl. SU) 101.000 14
Beskæftigede med overførsler (inkl. SU) 156.000 22
Selvforsørgede 137.000 19
I alt 711.000 100
   
     
NB: Opregnede tal.    
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens
DREAM-register.
   

Sådan har vi regnet
Arbejdskraftundersøgelsen gennemføres hvert kvartal svarende til ca. 89.000 gennemførte interview pr. år med personer i alderen 15-74 år. Alle interview foregår som telefoninterview. Tallene bliver opregnet med en såkaldt opregningsfaktor, der tilstræber, at tallene er repræsentative. Den kvartalsvise opregningsfaktor stammer fra Danmarks Statistik. Denne analyse medtager kun de personer, som er beskæftigede på interviewtidspunktet. I AKU’en bliver disse personer spurgt i hvilken måned og hvilket år, de tiltrådte jobbet. Det giver ca. 4.100 respondenter svarende til 711.000 personer i opregnede tal.
Til at finde ud af, hvordan de beskæftigede i AKU fandt deres stilling, benyttes svarene på spørgsmål vedrørende ”rekrutteringsmetode”. Her bliver personerne først spurgt om ”… Jobcenteret [var] aktivt involveret i at formidle kontakten mellem dig og din nuværende arbejdsgiver?”. Hvis svaret er nej, bliver personerne spurgt ”Hvordan fandt du stillingen?”. Her må der kun sættes kryds ved én blandt 8 svarmuligheder, herunder om jobbet blev fundet via bekendte.
Det er kun personer, der er begyndt i deres job inden for de seneste tre måneder, som indgår i analysen. Det er disse personer, der omtales som ”nyansatte” i denne analyse. Da den samme person kan optræde flere gange, er der reelt tale om nyansættelser. Eurostat benytter en tilsvarende afgrænsning.
I Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register findes de nyansattes status på arbejdsmarkedet omkring det tidspunkt, de tiltrådte stillingen. ”Fuldt bruttoledige” er personer, der var ledige i mindst 3 af de 4 uger, som gik forud for jobbet, og ”Fuldt beskæftigede” har været i job i mindst 3 ud af 4 uger inden uden at modtage offentlige overførsler. Beskæftigelsesoplysninger stammer fra eIndkomstregistret.

Bilag
Tabel B.1 viser sikkerhedsintervaller for de nyansatte, som var henholdsvis fuldt beskæftigede eller ledige inden det nye job. Eksempelvis vil mellem 23 og 29 pct. af de nyansatte, som kom fra et job, med 95 pct. sikkerhed have fundet det via en jobannonce. 

   
Tabel B.1 Sikkerhedsintervaller  
   
Nyansatte i 2. kvt. 2012-1. kvt. 2013, 15-64-årige, opregnede tal  
  Nyansatte fra beskæftigelse Nyansatte fra ledighed
 
  Gns. Nedre Øvre Gns. Nedre Øvre
Annonce 26,1 23,4 28,7 25,4 20,5 30,3
Bekendte 32,9 30 35,7 22,6 17,9 27,3
Den offentlige jobformidling 2,4* 1,4* 3,3* 20,3 15,4 25,2
Blev kontaktet af arbejdsgiver 15,9 13,6 18,1 10,2 6,9 13,6
Uopfordret ansøgning 13,7 11,7 15,7 12,2 8,4 15,9
Andre metoder/uoplyste 9,1 7,4 10,9 9,2 5,8 12,6
 
   
* Tal med kursiv er usikre. 95 pct.-konfidensintervaller.  
   
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register.  

 Tabel B.2 viser tilsvarende usikkerhedsintervaller opdelt på henholdsvis privat og offentlig sektor.

   
Tabel B.2 Sikkerhedsintervaller  
   
Nyansatte
i 2. kvt. 2012-1. kvt. 2013, 15-64-årige, opregnede tal
 
  Privat sektor     Offentlig sektor
 
  Gns. Nedre Øvre Gns. Nedre Øvre
Annonce 25,6* 18,9* 32,3* 28,9 19 38,9
Den offentlige jobformidling 14,2* 8,4* 19,9* 32,7* 21,5* 43,9*
 
   
* Tal med kursiv er usikre. 95 pct.-konfidensintervaller.  
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) og Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register.  
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.