24. maj 2013

Analyse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år blevet ansat 4.000 flere fuldtidsbeskæftigede udenlandske lønmodtagere i Danmark. I årets første kvartal var der 109.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske lønmodtagere ansat i Danmark. Hver tyvende lønmodtager er således fra udlandet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik og Jobindsats, som DA har analyseret.

Globaliseringen af det danske arbejdsmarked fortsætter trods den økonomiske krise, og udenlandske medarbejdere er i dag en helt uundværlig del af de danske virksomheders dagligdag.

På bare et år er antallet af udenlandske medarbejdere steget med 4.000 fuldtidspersoner, viser nye tal fra Danmarks Statistik og Jobindsats. I årets første kvartal var der således 109.000 udlændinge ansat i Danmark, og de 90.000 havde tilmed bosat sig i landet, målt i fuldtidspersoner.

Udenlandsk arbejdskraft udgør samtidig en stigende andel af lønmodtagerne i Danmark. Fra at udgøre 4,4 pct. af alle lønmodtagere – målt i fuldtid - i 1. kvartal 2008 udgør udenlandske lønmodtagere i 1. kvartal 2013 nu 5,2 pct. – det svarer til, at hver tyvende lønmodtager er fra udlandet, jf. figur 1.

 I fuldtidsbeskæftigede svarer det til en stigning på 9.000 udenlandske lønmodtagere, fra 2008 til 2013. Hertil kommer udenlandske lønmodtagere, som er ansat af udenlandske virksomheder, der udøver tjenesteydelser i Danmark (registreret i Registret for Udenlandske Tjenesteydere – RUT). Stigningen er sket i en periode, hvor den samlede beskæftigelse er faldet med over 150.000 fuldtidslønmodtagere, jf. bilagstabel 1.

Hver femte kommer enten fra Sverige eller Tyskland – nogenlunde lige mange fra hvert land. Blandt svenskere er knap 70 pct. pendlere, mens det kun er godt 40 pct. blandt tyskere. Siden 2008 har der dog været et lille fald i antallet af tyske lønmodtagere, mens antallet af svenske lønmodtagere har været nogenlunde stabilt. 

Polske lønmodtagere udgør en lige så stor gruppe som hhv. svenskere og tyskere – svarende til godt 13.000 fuldtidsbeskæftigede. Polske lønmodtagere er således også langt den største gruppe fra de nye EU-lande. Litauere og rumænere er de to næststørste grupper, og der kommer stadig flere fra de nye EU-lande, se bilagstabel.

Udenlandske lønmodtagere finder beskæftigelse i alle brancher. Størstedelen er beskæftiget inden for industri, rengøring, social- og sundhedsvæsnet og handel, jf. figur 3.

Som andel af den samlede beskæftigelse dominerer udenlandske lønmodtagere inden for landbrugssektoren, hvor en ud af fire er udlænding. Også inden for service udgør udlændinge en relativ stor andel. 

Inden for de fleste øvrige brancher er andelen af udlændinge mindre end de 5,2 pct., som er udlændingenes andel af den samlede beskæftigelse.

Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark
Analysen bygger primært på statistikken ’Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark’ fra Jobindsats.dk, der bruges til at belyse omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Opgørelsen viser udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark fra 2008 og frem opgjort som enten beskæftigede eller fuldtidsbeskæftigede. Statistikken bliver udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og tager udgangspunkt i personer med udenlandsk statsborgerskab baseret på oplysninger i CPR-registret, der sammenkøres med eIndkomstregistret for at finde personer med lønindkomst.
Udenlandske lønmodtagere i registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) indgår først i data fra 1. januar 2011, og er derfor ikke medtaget i denne analyse.
Da statistikken ikke sæsonkorrigeres belyses udviklingen over tid ved at sammenligne samme kvartal i tidligere år.
Desuden skal man være opmærksom på, at ”Østaftalen” - der, stillede krav om, at personerne havde en arbejdstilladelse, medmindre arbejdet var omfattet af en landsdækkende overenskomst ved ansættelse af arbejdskraft fra de nye EU-medlemsstater -, bortfaldt i maj 2009. Herefter indgår disse personer med samme vilkår som øvrige EU-borgere, der frit kan opholde sig i Danmark i op til tre måneder.
Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark indgår i Danmark Statistiks (DST) ’Beskæftigelse for lønmodtagere’, der omfatter alle lønmodtagerjob i danske virksomheder, hvor lønnen indberettes til eIndkomst. Til opdeling på branche bruger AMS og DST ikke den helt samme metode, og der er derfor et større antal af udenlandsk arbejdskraft i AMS’ statistik, som er med uoplyst branche (3.750 fuldtidspersoner), end der er i den samlede lønmodtagerbeskæftigelse. Det gør, at der er en vis usikkerhed forbundet med udenlandsk arbejdskraft i pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen opdelt på branche, hvor det vurderes, at andelen kan være undervurderet på en eller flere brancher.
Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.