27. november 2012

Artikel

Jobcentre nedbringer langt sygefravær

En række jobcentre har på to år markant nedbragt andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger. Opskriften er bl.a., at sætte ind tidligt. Jobcentercheferne advarer mod at indføre ubegrænsede sygedagpenge.

Efter reglerne er det muligt at modtage sygedagpenge i helt op til tre år, men i visse steder af landet er det relativt sjældent, at det sker.

Det viser en analyse Agenda har foretaget på tal fra jobindsats.dk.

På landsplan var der for to år siden ca. 13.000 sygedagpengeforløb, der havde varet mere end 52 uger. Nu er det tal faldet til knap 10.000 forløb. Det svarer til, at godt 14 procent af alle sygedagpengeforløb nu varer i mere end 52 uger. For to år siden var den andel på knap 17 procent. Så både antallet af langvarige forløb, og deres andel af samtlige sygedagpengeforløb, er faldet.

Men der er stor forskel på udviklingen jobcentrene imellem.

Hvis man skal kåre et jobcenter, hvor indsatsen mod langvarige sygeforløb har båret mest frugt, må prisen gå til Gladsaxe. Kun 11 ud af kommunens knap 600 sygedagpengeforløb, har fået lov at vare i mere end et år. Det svarer til under 2 pct.

 

Jobcentre bekæmper langvarige sygedagpengeforløb med succes

Andel   af samtlige sygedagpengeforløb, der er på over 52 uger, pct.
  jul-10 jul-12 Udvikling i pct.point
Bornholm 24,7 13 -11,6
Ikast-Brande 14,5 5,8 -8,7
Hjørring 22,5 14,4 -8,1
Guldborgsund 20 12,2 -7,9
Ballerup 18,4 11,1 -7,3
Aabenraa 22,1 14,8 -7,3
Høje-Tåstrup 16,3 9,1 -7,3
Jammerbugt 18,6 11,6 -6,9
Gladsaxe 8,6 1,9 -6,8
Frederiksberg 19,9 13,2 -6,7
       
Hele landet 16,9 14,4 -2,5
 
Kilde: Jobindsats.dk

Gladsaxes jobcenterchef, Peter Sidelmann, mener, at succesen helt overordnet skyldes, at man i kommunen i højere grad ser på den sygemeldtes muligheder frem for begrænsninger.

”Det lyder som en kliché, men det er dét, vi gør. Og vi sætter ind tidligt, for ellers sker der det, at den sygemeldte taber mere og mere af sin arbejdsidentitet og får en sygeidentitet i stedet. Og så er det endnu sværere at rykke den sygemeldte,” siger han.

Peter Sidelmann peger desuden på, at jobcenteret er meget tværfaglig i sin tilgang og inddrager forskellige kompetencer til at bekæmpe de forskellige sygdomme, som borgerne har.

 

Fastholdelse og revalidering en vej

Ikast-Brande lå for to år siden i forvejen pænt placeret et godt stykke under landsgennemsnittet, når det gjaldt andelen af langvarige sygedagpengeforløb. Men nu er den andel yderligere nedbragt til kun knap 6 procent. Det er et af landets laveste.

Ifølge arbejdsmarkedschef Birgit Thorup skyldes resultatet en kombination af mange ting, men hun peger især på øget fokus på fastholdelse på arbejdspladsen og revalidering.

”Vi har to konsulenter, der rådgiver virksomhederne for at fastholde de sygemeldte på deres arbejdsplads. F.eks. prøver vi, om man med fordel kan omplacere den sygemeldte til en anden stilling, der ikke belaster f.eks. en dårlig ryg. Eller vi kan støtte den sygemeldte med forskellige fysiske hjælpemidler, der gør det muligt at arbejde. Hvis det alligevel ikke kan lade sig gøre, så bringer vi revalidering i spil for at omskole eller opkvalificere. Revalidering har vi konstateret en ret fin effekt af ,” siger hun.

I Guldborgsund lå andelen af lange sygedagpengeforløb for to år siden en del over landsgennemsnittet. Nu er det nedbragt til under gennemsnittet.

Lars Bostholm, arbejdsmarkedschef i Guldborgsund, fortæller, at det skyldes en bevidst ændring i jobcenterets strategi, hvor alle instrumenter har været i spil.

”Noget der har rykket, er ansættelsen af fysioterapeuter, der har haft de sygemeldte i træningsforløb, hvor de dels har lært at styrke deres fysik, men især også at nå til en erkendelse af, at selv om jeg har nogle smerter og skader, så kan jeg leve ok med det, hvis jeg træner og arbejder med skaden selv,” siger han.

 

Ikke bare på førtidspension

Jobcentercheferne understreger, at de ikke blot flytter de sygemeldte til andre varige overførsler som f.eks. førtidspension.

”Også i tilkendelsen af førtidspensioner har vi set et markant fald. Men der er en tendens til, at dem med lange sygedagpengeforløb bag sig i højere grad kommer på andre ydelser, især kontanthjælp og almindelige dagpenge. Men det er også et kæmpeskridt i den rigtige retning, for så er de langt tættere på arbejdsmarkedet,” siger Peter Sidelmann fra Gladsaxe.

Guldborgssunds evaluering af forløbet har vist, at ca. halvdelen af de langvarigt syge der raskmeldes, bliver selvforsørgende. Den anden halvdel kommer på anden offentlig forsørgelse, som regel almindelige dagpenge, kontanthjælp, fleksjob eller førtidspension.

 

Godt med grænse for sygedagpenge

Både i Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande, er der opbakning til, at der fortsat skal være en grænse for, hvor længe man kan få sygedagpenge, den såkaldte varighedsbegrænsning.

”Begrænsningen giver en god ramme for vores arbejde og fjernes den, vil det give flere langvarige sygedagpengeforløb. Det betyder noget både for den sygemeldte, der får et klart incitament til at få formuleret et mål og en plan, og jobcenteret der får en grænse at navigere efter,” siger Birgit Thorup.

”Al vores erfaring viser, at jo længere du er på sygedagpenge, jo mere falder din tro på dig selv og dermed evnen til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis ikke sygedagpenge som hovedregel er begrænsede til i første omgang 52 uger, så vil resultatet klart være flere meget langvarige forløb. Ligesom vi kan se, at ledige forsvinder fra dagpengene, når de nærmer sig udløbet, så tror jeg, at vi har samme mekaniske på sygedagpengene,” siger Peter Sidelmann.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.