1. marts 2012

Artikel

Konfliktomfanget er historisk lavt

Antallet af tabte arbejdsdage på grund af overenskomststridige konflikter nåede et historisk lavt niveau i 2011.

Aldrig i konfliktstatistikkens tyve-årige historie har antallet af tabte arbejdsdage på grund af strejker været så lavt, som det var sidste år.

Godt 11.000 arbejdsdage gik tabt, og det er markant under gennemsnittet. I gennemsnit har der ellers hvert år siden 1991 været knap 60.000 tabte arbejdsdage.

Det viser DA’s konfliktstatistik 2011, der udkommer i dag.

Ifølge Anna Ilsøe, arbejdsmarkedsforsker og adjunkt ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) går faldet i antal tabte arbejdsdage på tværs af såvel høj- som lavkonjunkturer.

”Faldet er derfor ikke udtryk for et krisefænomen, men er i stedet resultat af

Hun forklarer, at det lave konfliktomfang skyldes det danske forhandlingssystem, hvor der er en lang tradition for forhandlinger på virksomhederne.

”Det lokale forhandlingssystem er effektivt til lynhurtigt at udvikle løsninger, som der er opbakning til, fordi det sker så tæt på de involverede parter,” siger hun.

 

Globalisering har betydning

Steen Scheuer, professor på Syddansk Universitet, mener at den langsigtede nedgang i konfliktomfanget i høj grad også skyldes, at Danmark i dag er en meget mere integreret del af en globaliseret verden, end vi var tidligere.

”Danske virksomheder er i dag i langt højere grad udsat for en international konkurrence, hvor kunderne hurtigt kan finde en anden leverandør, hvis noget går galt. Det faldende konfliktomfang er en udvikling, der styrker vores konkurrenceevne ved at sikre en mere stabil produktion, så udenlandske kunder ved, at de kan regne med deres danske leverandør. For store omkostninger eller et stop i produktionen er afgørende på en helt anden måde end tidligere, når man skal holde på en kunde. Det kan i sidste ende være ødelæggende, hvis en virksomhed ikke kan levere, f.eks. pga. en konflikt på arbejdspladsen, og det er der opstået en stor forståelse for,” siger han

De 11.000 tabte arbejdsdage blev fordelt på 260 arbejdsstandsninger i 2011. Arbejdsstandsningerne varede i gennemsnit 1,1 dag, viser DA’s konfliktstatistik.

 

Konfliktsystemet virker

Ifølge Anna Ilsøe er samarbejdsklimaet på virksomhederne med til at styrke udviklingen med et faldende konfliktniveau.

”Samarbejdsklimaet er præget af høj tillid mellem lønmodtagere og arbejdsgivere centralt og lokalt på det danske arbejdsmarked. Over tid har man opbygget gode samarbejdsrelationer, og det er med til at mindske konfliktomfanget. Systemet går tilbage til fødslen af den danske model, og er baseret på lange sejlivede traditioner for lokale forhandlinger, som er med til at holde konfliktniveauet nede. Man har gode relationer mellem ledere og tillidsrepræsentanter og er i stand til at håndtere udfordringer med det samme, ” siger Anna Ilsøe.

Steen Scheuer peger også på, at det etablerede konfliktsystem i dag er en god vej til at løse konflikter, uden at det koster tabte arbejdsdage.

Men han mener også, at faldet i antallet af tabte arbejdsdage ikke kun er et dansk fænomen.

”Danmark har typisk ligget i mellemgruppen, når det gælder omfanget af konflikter. Jeg er spændt på at se, om vi har ændret den placering, når der findes internationale tal. Men også i andre lande er der opstået en større forståelse for, at konflikter koster, så det er ikke sikkert,” siger han.

 

Fagpolitiske konflikter fylder mere

Ser man på årsagen til konflikterne har den største andel i de seneste år skyldtes løn og andre betalingsforpligtigelser. Imidlertid er de politiske og fagpolitiske forhold gået fra at udgøre mellem 2 og 4 pct. af konflikterne i årene 2007-2010 til at udgøre hele 28,5 pct. i 2011. Det dækker over 74 konflikter og 3.261 tabte arbejdsdage.

En analyse af konflikterne viser, at næsten alle vedrørte arbejdsnedlæggelser den 3. februar 2011. Det var dagen efter, at fagbevægelsen havde indkaldt til stort protestmøde i Odense mod den daværende VK-regerings reform af efterlønnen.

 

Strid om løn giver flest tab

 
Antal tabte arbejdsdage som følge af arbejdsnedlæggelser fordelt på årsager, 2011
     
Overenskomstforhold 1.133
Faglig strid 0
Politiske/fagpolitiske   forhold 3.261
Ansættelse og Afskedigelse 860
Løn og andre   betalingsforpligtelser 4.344
Arbejdstid og fravær 86
Arbejdsforhold 1.256
Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter 287
Sympati med andre i konflikt 37
I alt 11.264
   
     
Kilde: DA's konfliktstatistik    
     

Strejkerne var således ikke begrundet i overenskomstspørgsmål, men i forhold der vedrørte lovgivningen.

Ifølge Anna Ilsøe kan lønmodtagerne have svært ved at se forskel på, om nogle forhold vedrører velfærdsstaten eller aftalesystemet:

”Der sker en sammenblanding af spørgsmål vedrørende løn- og arbejdsvilkår og spørgsmål vedrørende efterløn for nogle lønmodtagere. Det hænger sammen for dem, fordi begge forhold påvirker deres livssituation. Efterlønsspørgsmålet fylder meget på de enkelte arbejdspladser, og mange tillidsrepræsentanter afholder debatmøder for at forklare deres medlemmer, hvad ændringerne betyder for dem. Det kan muligvis forklare, hvorfor der er sket en afsmittende virkning, som har ført til arbejdsnedlæggelser, selvom efterlønnen ikke er et overenskomstspørgsmål,” siger Anna Ilsøe.

Såfremt der ikke havde været arbejdsnedlæggelser pga. efterlønnen, havde konfliktomfanget været omkring 3.000 arbejdsdage lavere i 2011.

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.