17. november 2011

Artikel

Danmark har få vikarbureau-ansatte

Danmark ligger langt efter andre lande, når det gælder, hvor mange personer der arbejder som vikarer. Men til gengæld bruger danske virksomheder ofte vikarer.

Kun 0,7 pct. af arbejdsstyrken i Danmark arbejder som vikarer udsendt af et vikarbureau. Det er en meget lav andel i forhold til de lande, vi normalt sammen­ligner os med. I Sverige er det 1 pct., i Holland næsten 3 pct. og i Tyskland 1,6. Kun i Grækenland og i østeuropæiske lande, er den andel lavere. Det viser tal fra den internationale vikarbureaubranche, CIETT.

Anders Drejer, professor i ledelse på Aalborg Universitet, mener, at det relativt lave antal vikarer skyldes, at det danske arbejdsmarked er markant mere fleksibelt end i andre lande, og behovet for vikarer derfor er mindre.

”I nogle lande er det nærmest umuligt at fyre nogen, hvis de først er fastansat. Også selv om virksomheden er ved at gå ned. Derfor er det her mere attraktivt at ansætte vikarer og lave midlertidige stillinger. Ansættelse og afskedigelse foregår langt mere fleksibelt i Danark,” siger han.

Paradoksalt nok er Danmark – på trods af det lave antal vikarbureau-ansatte – et af de lande i Europa, hvor virksomhederne oftest bruger vikarer. Næsten halvdelen af virksomhe­derne i Danmark bruger vikarer fra et  vikarbureau i løbet af et år. EU-gen­nemsnittet er godt 20 pct., viser en undersøgelse fra analyseinstituttet Eurofound.

 

 

Det viser ifølge Anders Drejer, at danske virksomheder sjældent bruger vikarer som længerevarende erstatning for ordinær arbejdskraft. 

”Hvis en virksomhed i Danmark tænker tre måneder frem, så tænker den i fast ansættelse. Ikke i vikarer eller i midlertidig ansættelse. Derfor bliver vikarer i Danmark brugt meget kortvarigt og ikke som erstatning for ordinær arbejdskraft. Vikarerne i Danmark rykker typisk ind ved sygdom eller spidsbelastning og er hurtigt ude og videre igen,” siger han.

Torben Lyster-Clausen, direktør i Vikargruppen Danmark og formand for brancheforeningen Vikarbranchen, mener, at danske virksomheder anvender vikarerne meget traditionelt, næsten for traditionelt.

”I lande som UK, der bruger de også vikarer på områder, der kræver høj uddan­nelse og specialiseret viden. Det er en kæmpe forskel i forhold til i Danmark, hvor vi har den tilgang, at hvis en person har værdifuld viden, så holder vi på ham eller hende i en fast stilling. Og det er ikke nødvendigvis en god idé, for det kræver store ressourcer for virksomheden hele tiden at tilfredsstille den type medarbejder med tilstrækkelig interessante og udvik­lende opgaver. Men han eller hun skifter alligevel job jævnligt, så virksom­heden burde hellere acceptere en slags turnus for den type medarbejder,” siger han.

Han mener, at danske virksomheders traditionelle brug af vikarer er med til at fastholde ufaglærte i ufaglærte job.

”Vikarbureauerne vil gerne opkvali­ficere og videreuddanne medarbejderne. Men ofte efterspørger virksomhederne medarbejdere, der skal udføre relativt simpelt, ufaglært arbejde. Og så giver det mindre mening at satse på at videreuddanne vikarerne i stor stil. Dertil kommer så, at vikarer, der ikke er i et ansættelsesforhold på en virksomhed, de kan ikke få uddannelse i AMU-systemet,” siger han.

 

Emneoversigt
Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrevet Agenda henvender sig til arbejdsmarkedspolitiske aktører, forskere, journalister, beslutningstagere og alle, der ønsker et analytisk perspektiv på den arbejdsmarkedspolitiske debat. Nyhedsbrevet, der udkommer 1-2 gange ugentligt, er gratis at modtage.